Giấy mời

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho điền chủ nông gia Việt Nam kêu gọi tham gia Hợp tác xã (11/4/1946-11/4/2017) và 06 năm Thủ tướng Chính phủ…

Đọc thêm


Kính gửi: Các hợp tác xã, các doanh nghiệp thành viên. Thực hiện Văn bản số 802/UBND-TM1 ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị gặp…

Đọc thêm