Đẩy mạnh thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tập thể

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 15 –CT/TU ngày 7/3 /2017 về đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 56-KL/TƯ ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT).

Thành viên của HTX Nông nghiệp Hồng Hải (Phường Hà Phong, Hạ Long) chăm sóc rau màu.
Thành viên của HTX Nông nghiệp Hồng Hải (Phường Hà Phong, Hạ Long) chăm sóc rau màu.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, Luật HTX năm 2012 và các chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển KTTT; UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương cùng với sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch phát triển KTTT theo từng loại mô hình  HTX, THT; triển khai biện pháp xử lý dứt điểm các HTX không hoạt động theo quy định của Luật HTX năm 2012; đẩy mạnh chương trình đào tạo nguồn nhân lực tập trung vào các đối tượng trẻ nòng cốt trong các HTX đến năm 2020 và năm tiếp theo; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động và tăng cường trách nhiệm Liên minh HTX tỉnh để làm tốt vai trò là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của HTX. Chỉ thị cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban chỉ đạo phát triển KTTT hoàn thành trong Quý 2/2017.

Đồng thời, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp có trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện chương trình giám sát việc thi hành Luật HTX năm 2012; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh xây dựng chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng thiết thực hiệu quả về phát triển KTTT; tăng cường vận động nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, thành viên của tổ chức mình cùng nhân dân tham gia xây dựng phát triển KTTT.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì chỉ đạo các cơ quan chức năng và Liên minh HTX tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình theo Chỉ thị trên, định kỳ sẽ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

baoquangninh.com.vn

Share