Giấy mời Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

 

Thực hiện Văn bản số 496-CV/TU ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017;

Thực hiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2016.

Liên minh Hợp tác xã Tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

  1. Thành phần:

– Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

– Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh;

– Lãnh đạo các Phòng, Ban Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

– Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy;

– Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; các Hội, các Hiệp hội của Tỉnh;

– Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Tỉnh khóa V;

– Lãnh đạo các Hợp tác xã, Lãnh đạo các doanh nghiệp;

– Lãnh đạo và phóng viên các báo, đài Trung ương và địa phương.

  1. Thời gian: Từ 8h00, ngày 13 tháng 01 năm 2017 (thứ sáu).
  2. Địa điểm:

Tại Hội trường Tỉnh ủy (Nhà khách tỉnh Quảng Ninh cơ sở 2).

Địa chỉ: Số 73, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trân trọng kính mời các Đại biểu về dự Hội nghị!

Nơi nhận:

– Như kính gửi (kính mời);

– Thường trực LM;

– Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRỰC LIÊN MINH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

         Nguyễn Văn Nghi

Ghi chú:

– Có Nội dung chương trình Hội nghị kèm theo (trang sau);

– Đón tiếp đại biểu ở xa từ 15h, ngày 12/1/2017 (thứ năm) tại Nhà khách tỉnh Quảng Ninh (cơ sở 1); địa chỉ: số 277, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

– Liên hệ đồng chí Phạm Anh Sơn, Chánh Văn phòng; ĐT: 0914.258.110

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2016,

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017

 

(Kèm theo Giấy mời số 01/GM-LM ngày 03 tháng 01 năm 2017)

 

 

Thời gian

 

TT Nội dung Thực hiện
 

7h30÷8h00

* Đón tiếp đại biểu. Cơ quan Liên minh
8h00÷11h00 1 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Đồng chí Phan Thế Bảo, Phó Chủ tịch
2 Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 Đồng chí Nguyễn Duy Phương, Phó Chủ tịch
3 Phát biểu tham luận của Lãnh đạo các Hợp tác xã, Lãnh đạo các doanh nghiệp Lãnh đạo các đơn vị tham luận
4 Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
5 Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
6 Giải lao Thường trực Liên minh
7 Thi đua khen thưởng Đồng chí Bùi Đình Ngoãn, Phó Chủ tịch
8 Phát động phong trào thi đua năm 2017 Đồng chí Phan Thế Bảo, Phó Chủ tịch
9 Tổng kết bế mạc Đồng chí Nguyễn Văn Nghi, Chủ tịch
Từ 11h00 * Mời các Đại biểu dự cơm trưa tại Nhà khách tỉnh Quảng Ninh cơ sở 2 Cơ quan Liên minh

 

 

Share