Giới thiệu


CƠ QUAN LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NINH

I. THƯỜNG TRỰC

1. Chủ tịch: Vũ Công Lực

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, cử nhân Kinh tế.

– Trình độ LLCT: Cử nhân.

– Điện thoại liên hệ:

+ DĐ: 0912.064.071

+ Cố định: 0203.3816.077

-Email: vucongluc@quangninh.gov.vn

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Duy Phương

  – Trình độ chuyên môn: Cử nhân KT Kế hoạch.

– Trình độ LLCT: Cao cấp.

– Điện thoại liên hệ:

+ DĐ: 0913.080.976

+ Cố định: 

– Email: nguyenduyphuong.lmhtx@quangninh.gov.vn

3. Phó Chủ tịch: Bùi Đình Ngoãn

  – Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính.

– Trình độ LLCT: Cao cấp.

– Điện thoại liên hệ:

+ DĐ: 0915.697.188.

+ Cố định: 0203.3659672.

– Email: buidinhngoan@quangninh.gov.vn

4. Phó Chủ tịch: Phan Thế Bảo

  – Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

– Trình độ LLCT: Cao cấp.

– Điện thoại liên hệ:

+ DĐ: 0912.323.385

+ Cố định: 0203.3812.424

– Email: phanthebao@quangninh.gov.vn

 II. VĂN PHÒNG, CÁC BAN, TRUNG TÂM

1. Văn phòng

  Chánh Văn phòng: Phạm Anh Sơn

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Cử nhân ngoại ngữ.

– Trình độ LLCT: Cao cấp.

– Điện thoại liên hệ:

+ DĐ: 0914.258.110

+ Cố định: 0203.3822.557

– Email: phamanhson@quangninh.gov.vn

 

Phó Chánh Văn phòng, Kế toán: Ngô Quỳnh Lai

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kế toán.

– Trình độ LLCT: Cao cấp.

– Điện thoại liên hệ:

+ DĐ: 0903.400.708

+ Cố định: 0203.3825.409

– Email: ngoquynhlai@quangninh.gov.vn

 

  Phó Chánh Văn phòng: Đinh Thị Trang

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD.

– Trình độ LLCT: Đang hoc TCLLCT.

– Điện thoại liên hệ:

+ DĐ: 0989.721.788

+ Cố định: 0203.3825409

– Email: dinhthitrang@quangninh.gov.vn

 

  Thủ quỹ, Văn thư: Đỗ Thị Lan

– Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán.

– Điện thoại liên hệ:

+ DĐ: 0982.819.288

+ Cố định: 0203.3518.436

– Email: dothilan.lmhtx@quangninh.gov.vn

 

  Lái xe: Nguyễn Trọng Long

– Điện thoại liên hệ:

+ DĐ: 0903.280.799

 

 

  Nhân viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

– Trình độ chuyên môn: Trung cấp nông nghiệp.

– Điện thoại liên hệ:

+ DĐ: 0169.879.3918

2. Ban Chính sách Phát triển Hợp tác xã

  Trưởng Ban: Lê Trung Thành

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ KHMT, phụ trách Cổng thông tin điện tử.

– Điện thoại liên hệ:

+ DĐ: 0983.320.482

+ Cố định: 0203.3625.129

– Email: letrungthanh.lmhtx@quangninh.gov.vn

 

  Phó Trưởng Ban: Hoàng Thế Chiến

– Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế.

– Trình độ LLCT: Trung cấp.

– Điện thoại liên hệ:

+ DĐ: 0976.286.008

+ Cố định: 0203.3828.307

– Email: hoangthechien@quangninh.gov.vn

 

  Chuyên viên: Bùi Thị Hồng Nhung

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

– Điện thoại liên hệ:

+ DĐ: 0947.286.199

+ Cố định: 0203.3828.307

– Email: buithihongnhung@quangninh.gov.vn

 3. Ban Kiểm tra:

  Trưởng Ban: Nguyễn Thái Hải

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học.

– Trình độ LLCT: Cao cấp.

– Điện thoại liên hệ:

+ DĐ: 0903.457.838

+ Cố định: 0203.3824.757

– Email: nguyenthaihai@quangninh.gov.vn

4. Ban Tổ chức – Phong trào Hợp tác xã:

  Phó Trưởng Ban: Bùi Hoàng Nhân

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

– Trình độ LLCT: Trung cấp.

– Điện thoại liên hệ:

+ DĐ: 0904.215.468

+ Cố định: 0203.3627.245

– Email: buihoangnhan@quangninh.gov.vn

 

  Chuyên viên: Nguyễn Mai A

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD.

– Trình độ LLCT: Trung cấp.

– Điện thoại liên hệ:

+ DĐ: 0913.089.191

+ Cố định: 0203.3518.467

– Email: nguyenmaia@quangninh.gov.vn

5. Trung tâm hỗ trợ, phát triển HTX, DN và xúc tiến đầu tư 

Phó Chủ tịch – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ, phát triển HTX, DN và xúc tiến đầu tư : Nguyễn Duy Phương

  – Trình độ chuyên môn: Cử nhân KT Kế hoạch.

– Trình độ LLCT: Cao cấp.

– Điện thoại liên hệ:

+ DĐ: 0913.080.976

+ Cố định: 0203.3615.888

– Email: nguyenduyphuong.lmhtx@quangninh.gov.vn

 

  Phó Giám đốc: Lê Thị Huyền

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

– Trình độ LLCT: Trung cấp.

– Điện thoại liên hệ:

+ DĐ: 0975.342.209/0916.695.199

+ Cố định: 0203.3627.245

– Email: lethihuyen.lmhtx@quangninh.gov.vn

 

  Kế toán: Nguyễn Thị Thu Cẩm

– Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kế toán.

– Trình độ LLCT: Đang hoc TCLLCT.

– Điện thoại liên hệ:

+ DĐ: 039.901.1563

+ Cố định: 0203.3627.245

– Email: nguyenthithucam@quangninh.gov.vn

  

Share