Ký kết chương trình phối hợp trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020

Ngày 17/4, tại TP Hạ Long,  Liên minh HTX tỉnh và Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017- 2020.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh và Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2020
Lãnh đạo Liên minh HTX và Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình hợp tác trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020.

Thực hiện chương trình phối hợp hai bên đã tập trung thảo luận các nội dung về công tác phát triển kinh tế hợp tác, trong đó nòng cốt là các HTX  và  nêu rõ trách nhiệm của mỗi đơn vị trong tổ chức thực hiện. Đối với Hội Nông dân tỉnh  đẩy mạnh tuyên truyền để hội viên nông dân hiểu rõ bản chất vai trò quan trọng của HTX trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; tập hợp, vận động, tạo mọi điều kiện để cán bộ, hội viên nông dân trở thành sáng lập viên, tổ viên, thành viên của các THT, HTX; khai thác các nguồn vốn trong và ngoài nước nhằm xây dựng THT, HTX liên kết theo chuỗi giá trị nông sản an toàn, công nghệ cao.

Đối với Liên minh HTX tỉnh sẽ thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, tạo mọi điều kiện cho hội viên nông dân xây dựng các mô hình điểm THT, HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hoá của địa phương; kết nối hội viên nông dân, THT, HTX với các doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ đầu vào với chi phí thấp, chất lượng cao; đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đầu ra, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên nông dân góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 100 THT, trên 300 HTX, 1 Liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; doanh thu bình quân của 1 HTX nông nghiệp tăng từ 5-7%/năm; thu nhập người lao động nông nghiệp tăng từ 1,2  – 1,5 lần so với năm 2016.

baoquangninh.com.vn

Share