Ký kết phối hợp giữa UBMTTQ Việt Nam với Trung ương các tổ chức chính trị-xã hội, Liên hiệp các Hội KH&KT VN, Liên minh HTX Việt Nam năm 2017

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị- xã hội, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp năm 2017 giữa các cơ quan tạo sức mạnh tổng hợp để nâng cao hiệu quả các hoạt động của MTTQ Việt Nam cùng các cơ quan phối hợp và các đơn vị thành viên.

Đại diện các cơ quan phối hợp ký kết

Tham dự lễ ký kết có Gs.Ts Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà- Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đồng chí Võ Kim Cự – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường – Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam… cùng các đại biểu của các cơ quan phối hợp.

Các nội dung phối hợp cụ thể sẽ được triển khai trong năm 2017 bao gồm: Các cơ quan phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân. Phối hợp tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, truyền thống của MTTQ và các tổ chức thành viên, tuyên truyền triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì các cơ quan phối hợp hiệp thương phân công để triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong các đối tượng đoàn viện, hội viên và nhân dân.

Liên minh HTX Việt Nam chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT và triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg, ngày 24/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX; phối hợp giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình HTX kiểu mới.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị với Chính phủ tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Luật HTX năm 2012. Trong năm 2017, Liên minh HTX Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức bình chọn và tuyên dương HTX, doanh nghiệp nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc. Phối hợp với Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ để thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển HTX tại các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Bên cạnh đó, các cơ quan cùng phối hợp triển khai các hoạt động tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, giám sát và phản biện xã hội. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các cơ quan phối hợp vận động và cam kết không để xảy ra tham nhũng, thực hiện minh bạch và thực hành triệt để tiết kiệm trong cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam, cơ quan các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cơ quan Liên minh HTX Việt Nam các cấp.

Đồng thời các cơ quan còn phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2019. Phối hợp trong công tác củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác cho cán bộ.

Trước đó, năm 2016 công tác phối hợp của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị – xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó việc trao đổi, năm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã đi vào nề nếp, công tác phối hợp thực hiện giám sát đã được triển khai và có kết quả.

thoibaokinhdoanh.vn

Share