“Liên minh HTX-DNNQD tỉnh Quảng Ninh đã đồng hành cùng các HTX, DNNVV phát triển ổn định, bền vững”

Ngày 9-9, Liên minh HTX – DNNQD (Liên minh HTX) tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội lần thứ V với chủ đề “Đoàn kết, hợp tác, phát triển vì cộng đồng và an sinh xã hội”. Nhân dịp này, PV Báo Quảng Ninh đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Nghi, Chủ tịch Liên minh HTX-DNNQD tỉnh Quảng Ninh.

– Xin ông cho biết, kết quả phát triển kinh tế tập thể và doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của tỉnh trong nhiệm kỳ 2011-2016, vừa qua?

+ Trong nhiệm kỳ qua, cùng với các cấp, ngành, Liên minh HTX đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX, DNNVV cả về số lượng và chất lượng. Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh phát triển được 40 tổ hợp tác (THT), tăng 176% so với đầu nhiệm kỳ. Các loại hình THT đã phát triển đa dạng với nhiều tên gọi phong phú. Có 167 HTX được thành lập mới, tăng 78% so với đầu nhiệm kỳ, nâng tổng số 380 HTX, trong đó, có 255 HTX nông, ngư nghiệp, chiếm 67%. Tổng số thành viên HTX có gần 159.000 người, số lao động làm việc thường xuyên trong HTX trên 113.000 người, số lao động là thành viên HTX 111.538 người. Bình quân doanh thu của một HTX đạt khoảng trên 400 triệu đồng; thu nhập trung bình của lao động làm trong HTX đạt 21,2 triệu đồng/người/năm. Trong tổng số 380 HTX, có 270 HTX đang hoạt động có hiệu quả. Các HTX đều tích cực tham gia Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua HTX, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, giống mới… đã được chuyển giao có hiệu quả, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, đóng góp quan trọng vào cải tạo và xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng ở nông thôn. Điển hình là các HTX tiêu biểu như: HTX Dịch vụ Nông nghiệp Bình Khê (TX Đông Triều); HTX Nông ngư nghiệp Hải Yến (TX Quảng Yên); HTX Dịch vụ Nông nghiệp – Chất lượng cao Hoa Phong (TX Đông Triều); HTX Toàn Dân (Ba Chẽ)…

Ở lĩnh vực thuỷ sản, các HTX đã hỗ trợ cho các hộ thành viên trong nuôi trồng, đánh bắt và tiêu thụ thuỷ sản, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nuôi theo tiêu chuẩn VietGap đem lại thu nhập ổn định cho thành viên.

Còn ở lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ với tổng số 29 HTX đang phát triển ổn định, duy trì được sản xuất, thích ứng tốt hơn với cơ chế thị trường, giữ được mức tăng trưởng ổn định, thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX ước đạt 42 triệu đồng/người/năm (năm 2015). Ở lĩnh vực vận tải có 33 HTX hoạt động hiệu quả, hàng năm các HTX đã tham gia vận chuyển trung bình từ 20-25% khối lượng vận tải hàng hoá của tỉnh, đáp ứng 30-35% nhu cầu đi lại của người dân trong và ngoài tỉnh. Thu nhập bình quân của thành viên đạt khoảng 4,5 triệu đồng/người/tháng… Các HTX môi trường đã góp phần làm sạch môi trường nông thôn, tạo việc làm, thu nhập cho thành viên…

Các DNNVV tiếp tục phát triển với tổng số 11.222 doanh nghiệp, trong đó có 11.069 DNNVV, siêu nhỏ, chiếm 98,63%. Các doanh nghiệp không ngừng xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng đội ngũ lao động lành nghề, xác định được chiến lược kinh doanh lâu dài, phát triển bền vững, quan tâm đến việc nâng cao trình độ cán bộ quản lý điều hành doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của cơ chế thị trường, do đó về trình độ, kỹ năng quản lý của nhiều doanh nghiệp đã được nâng cao.

Nhiều DN không chỉ đứng vững và phát triển, mà còn đóng góp tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, tích cực ủng hộ các hoạt động của địa phương; tham gia tích cực trong chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), gắn kết với các HTX, các hộ nông dân nhằm xây dựng thương hiệu địa phương, làm thay đổi cơ cấu nền kinh tế nông thôn.

– Để phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục hạn chế, trong nhiệm kỳ tới, Liên minh HTX – DNNQD sẽ đặt ra nhiệm vụ và mục tiêu gì, thưa ông?

+ Về mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, phát triển HTX, phát triển DNNVV, Liên minh sẽ phấn đấu đến năm 2021 toàn tỉnh có trên 500 HTX đăng ký hoạt động theo Luật HTX năm 2012, trong đó có 65 đến 70% HTX đạt khá, giỏi; từ 30 đến 35% HTX trung bình, hạn chế thấp nhất HTX hoạt động yếu kém; số DNNVV sẽ có trên 22.000. Sẽ phấn đấu mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng từ hai mô hình kinh tế tập thể phát triển hiệu quả có tính bền vững. Mỗi năm có trên 30 HTX thành lập mới, phấn đấu kinh tế tập thể, DNNVV có mức đóng góp vào GDP của tỉnh đạt trên 50%…

Lãnh đạo Liên minh HTX-DNNQD tỉnh Quảng Ninh thăm mô hình sản xuất hương xuất khẩu tại HTX Sản xuất và Dịch vụ công nghiệp Phú Hải (TX Đông Triều).
Lãnh đạo Liên minh HTX-DNNQD tỉnh Quảng Ninh thăm mô hình sản xuất hương xuất khẩu tại HTX Sản xuất và Dịch vụ công nghiệp Phú Hải (TX Đông Triều).

Cùng với đó, Liên minh sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn hỗ trợ chính sách, pháp luật cho THT, HTX, DNNVV theo thực tiễn. Phấn đấu đến năm 2021 đáp ứng được 70% nhu cầu tư vấn của các THT, HTX, DNNVV. Đồng thời, tiếp tục phối hợp đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, HTX, phát triển DNNVV. Nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các HTX, các DNNVV thực hiện các chương trình mục tiêu như: HTX, doanh nghiệp tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP); thực hiện Chương trình “đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng hành cùng HTX” theo sự chỉ đạo của tỉnh.

– Xin ông cho biết những giải pháp cụ thể nào để đạt được những mục tiêu trên?

+ Trong nhiệm kỳ tới, Liên minh sẽ tập trung nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong phát triển kinh tế tập thể,  HTX, DNNVV và tham mưu cho tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách để xây dựng các mô hình HTX kiểu mới, phát triển DNNVV tỉnh. Tập trung các biện pháp tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ liên minh, cán bộ quản lý các HTX, cán bộ quản lý các DNNVV và quan tâm đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, DN; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các HTX. Tiếp tục thực hiện chương trình đồng hành cùng HTX, DN, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển DN về tiếp cận vốn; hỗ trợ đổi mới ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường; tư vấn hỗ trợ và đào tạo cán bộ quản lý DN, đào tạo nghề nhằm cung cấp nguồn lao động có chất lượng cao cho DN trên địa bàn tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, trên tinh thần: “Đoàn kết, hợp tác, phát triển vì cộng đồng và an sinh xã hội” cùng mục tiêu nhiệm vụ, trọng trách, Liên minh HTX-DNNQD sẽ quyết tâm nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, đồng lòng chung sức tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, DNNVV ngày càng được nâng cao góp phần phát triển kinh tế của tỉnh bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

– Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Tâm tư của các HTX, DN thành viên gửi tới Đại hội

* Giám đốc HTX Nông trang Vạn Yên (Vân Đồn) Trần Văn Hậu: “Các sản phẩm OCOP cần có chỉ dẫn địa lý”

Từ khi cam Vạn Yên tham gia chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) của tỉnh, các hộ thành viên HTX và người dân xã Vạn Yên được hưởng lợi lớn nhất từ chương trình này. Để nâng cao hơn nữa giá trị sản phẩm, giúp sản phẩm đứng vững trên thị trường, Liên minh HTX-DNNQD (Liên minh HTX) cần tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành nhanh chóng xây dựng Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cam Vạn Yên nói riêng và sản phẩm OCOP của tỉnh nói chung. Đặc biệt các HTX rất cần được quảng bá sản phẩm thông qua hoạt động kết nối cung – cầu; hội chợ, triển lãm, kêu gọi các doanh nghiệp có tiềm năng cùng tham gia vào hoạt động quản lý để sản phẩm OCOP trở thành thương hiệu riêng của từng địa phương.

* Giám đốc HTX Nông, ngư nghiệp Hải Yến (TX Quảng Yên) Đặng Văn Sơn: “Cần nhiều doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm nông sản”

Hiện nay, vấn đề tiêu thụ sản phẩm không chỉ ở riêng HTX Nông, ngư nghiệp Hải Yến gặp khó khăn, mà nhiều HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp cũng chung hoàn cảnh đó. Sản phẩm làm ra không có nơi tiêu thụ nên phải bán trôi nổi trên thị trường, chủ yếu là cho các thương lái, nên dễ bị ép giá. Bởi vậy đối tượng bị thiệt thòi nhất luôn thuộc về các thành viên HTX. Tôi mong muốn Đại hội Liên minh HTX-DNNQD  cùng với các ban, ngành của tỉnh có giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư khoa học công nghệ, kỹ thuật chế biến để bao tiêu các mặt hàng nông sản cho các HTX. Có đầu ra thì HTX mới phát triển ổn định, bền vững và thu nhập của thành viên được nâng lên.

* Giám đốc HTX Đông Thành (TP Hạ Long) Phạm Tiến Hồng: “Các HTX cần nguồn vốn hỗ trợ đủ mạnh để đầu tư sản xuất”

Vốn sản xuất  là yếu tố quan trọng nhất đối với sự tồn tại của HTX, nếu HTX không có nguồn vốn thì sẽ hạn chế tới quá trình đầu tư, mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, quảng bá sản phẩm, trả nhân công… Vì vậy, ngoài nguồn vốn nội tại, các HTX rất cần vốn ưu đãi hỗ trợ lãi suất để đầu tư phát triển. Hiện nay thông qua Liên minh HTX đã có nguồn vốn hỗ trợ nhưng vẫn chưa thực sự phát huy được hiệu quả vì nguồn vay chỉ tối đa 500 triệu đồng, nhiều thủ tục rắc rối nên gây khó khăn cho nhiều HTX muốn vay vốn. Tôi mong muốn thông qua Đại hội Liên minh HTX, các ban, ngành cùng tìm giải pháp tạo cơ chế cởi mở để  HTX được tiếp cận và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

* Giám đốc Công ty CP Đầu tư quốc tế Thiên Phú (TP Cẩm Phả) Trần Thanh Sơn: “Nên có bộ phận chuyên môn hỗ trợ chính sách cho doanh nghiệp”

Với vai trò là cầu nối, Liên minh HTX-DNNQD cần tạo điều kiện thành lập một tổ hỗ trợ cho DN, HTX. Tổ này sẽ hỗ trợ thật tốt cho doanh nghiệp, làm cầu nối gắn kết với các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố, thị xã vừa hỗ trợ chính sách, vừa tháo gỡ một số vấn đề mà các doanh nghiệp, HTX quan tâm về thủ tục hành chính; hướng dẫn một số Luật DN; thủ tục đăng ký tham gia dự án; tạo điều kiện để DN tiếp cận, làm ăn với các đối tác nước ngoài. Đồng thời, đội ngũ cán bộ của tổ hỗ trợ phải có đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu. Nếu Liên minh HTX có bộ phận này sẽ tạo được niềm tin, giúp DN, HTX giảm được nhiều thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, hoạt động hiệu quả hơn.

baoquangninh.com.vn

Share