Liên minh HTX tỉnh-Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh: Ký kết chương trình phối hợp

Chiều 20/6, tại TP Hạ Long, Liên minh HTX tỉnh và Liên hiệp các Hội Khoa học và  Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh tổ chức chương trình phối hợp phát huy vai trò KHKT trong đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 -2020.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Quảng Ninh ký kết chương trình phối hợp
Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Quảng Ninh ký kết chương trình phối hợp

Theo chương trình phối hợp hai bên cùng tham gia nghiên cứu KHCN nhằm phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh về kinh tế hợp tác, HTX. Đồng thời, tổ chức hội thảo khoa học về kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX tỉnh Quảng Ninh; đề xuất ý kiến về chính sách, dự án phát triển KHKT công nghệ có liên quan đến mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác, HTX; quan tâm nghiên cứu về đề tài đổi mới cơ chế, chính sách, xây dựng và phát triển các mô hình HTX nông nghiệp có ứng dụng KHCN vào sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hướng dẫn các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX phát triển ngành nghề truyền thống sử dụng công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm tham gia vào xây dựng NTM và Chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh; xây dựng mối liên kết trong đào tạo có ứng dụng công nghệ thông tin và kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh.

Trách nhiệm Liên minh HTX tỉnh tạo điều kiện cho các nhà khoa học của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong kinh tế hợp tác, HTX; cung cấp thông tin tình hình hoạt động và đề xuất các yêu cầu về  KHCN trong  đào tạo tập huấn HTX…

Còn đối Liên hiệp các Hội KH&CN tỉnh, tư vấn công nghệ, kỹ thuật trong các lĩnh vực (nông nghiệp, công nghiệp,  ngành nghề truyền thống) cho các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX ; tham gia đào tạo nâng cao năng lực về công nghệ, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, kế toán cho các tổ chức thành viên của Liên minh HTX tỉnh.

Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất các nội dung và định kỳ hàng năm có tổng kết đánh giá kết quả thực hiện cũng như bổ sung nội dung còn thiếu để chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao hơn.

baoquangninh.com.vn

Share