Mời tham gia đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 do Trường Quản lý KH&CN – Bộ KH&CN tổ chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2017 

Kính gửi: Các hợp tác xã, các doanh nghiệp thành viên.

Căn cứ Văn bản số: 223/KHCN-QLCN ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc mời tham gia đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 do Trường Quản lý KH&CN – Bộ KH&CN tổ chức.

Liên minh HTX tỉnh gửi kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 do Trường Quản lý KH&CN – Bộ KH&CN, mẫu đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngành năm 2017.

Đề nghị các HTX, doanh nghiệp thành viên có nhu cầu đăng ký tham gia theo mẫu gửi về Liên minh HTX tỉnh theo địa chỉ: Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh, tầng 11, trụ sở Liên cơ quan số 4, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trước ngày 03/3/2017 để tổng hợp.

Liên hệ: Đồng chí Bùi Thị Hồng Nhung, Ban Chính sách Phát triển HTX. Điện thoại: 0333.828.307; DĐ: 0947268199.

Liên minh HTX tỉnh rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị./.

————————————————————————————————

           Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập Tự do Hạnh phúc

              ————————–

                DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ

              CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NGÀNH NĂM 2017

 

Kính gửi: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh.

 

 

Đơn vị đăng ký:………………………………………………………………….

          Địa chỉ:………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………

 

TT Tên lớp Thời gian Số lượng dự kiến tham dự
1      
2      
3      
4      
5      
…..      

 

 

  Thủ trưởng đơn vị

Share