OCOP Quảng Ninh 2018: Hướng trọng tâm vào tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm

Chương trình OCOP Quảng Ninh năm 2018 có chủ đề là “Tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm”. Theo đó, tỉnh đã và đang triển khai hàng loạt các giải pháp cụ thể, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, chuẩn hóa, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm.


Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018 là xác định, định hướng, xây dựng chiến lược phát triển các sản phẩm OCOP chủ lực cấp tỉnh và quốc gia. Thực hiện mục tiêu này, tỉnh đã ban hành kế hoạch cụ thể về phát triển sản phẩm OCOP cấp tỉnh và định hướng cấp quốc gia. Trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan liên quan, nhất là cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác trong việc triển khai.

Các sản phẩm OCOP chủ lực phải có tính độc đáo, có khả năng trở thành sản phẩm hàng hóa đặc trưng riêng của tỉnh, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
Các sản phẩm OCOP chủ lực phải đảm bảo về chất lượng, thương hiệu sản phẩm. (Trong ảnh: Nhân viên Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thủy sản Quảng Ninh in dập mã vạch lên bao bì sản phẩm)

Để phát triển sản phẩm OCOP chủ lực, yếu tố tiên quyết là phải xác định được các sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và quốc gia. Do đó, ngay sau khi ban hành kế hoạch, tỉnh đã ban hành bộ tiêu chí tạm thời xác định các sản phẩm chủ lực giai đoạn 2018 – 2020.

Bộ tiêu chí này áp dụng cho các sản phẩm và tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tham gia chương trình OCOP giai đoạn 2018 – 2020 được xếp hạng từ 3 sao trở lên theo tiêu chí của UBND tỉnh. Các sản phẩm OCOP chủ lực phải có tính độc đáo, có khả năng trở thành sản phẩm hàng hóa đặc trưng riêng của tỉnh, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Sản phẩm có quy mô sản xuất lớn với chất lượng đồng nhất, có khả năng tạo giá trị tăng cao, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, có khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật, tiềm năng thị trường tiêu thụ, kết nối với các sản phẩm cùng loại để tham gia xuất khẩu.

Các sản phẩm OCOP đáp ứng tiêu chí chung, đạt các tiêu chí bắt buộc và đạt từ 65 điểm trở lên được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Các sản phẩm OCOP định hướng cấp quốc gia đạt điểm số từ 80 điểm trở lên. Bộ tiêu chí này cũng đã quy định rõ ràng các tiêu chí bắt buộc. Như, đối với sản phẩm cấp tỉnh, sản phẩm phải phù hợp với quy hoạch vùng sản xuất tập trung, ngành và tổng thể phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Cùng với đó, sản phẩm phải đảm bảo về chất lượng, thương hiệu sản phẩm như: Công bố tiêu chuẩn áp dụng, có giấy chứng nhận liên quan đến chất lượng, có hình thức đẹp, ghi nhãn hàng hóa theo đúng quy định… Các sản phẩm phải được tiêu thụ tối thiểu trên thị trường của 5 tỉnh, thành phố; doanh thu đạt 50 tỷ đồng/năm; thự.c hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bộ tiêu chí cũng xây dựng các tiêu chí chấm điểm làm căn cứ đánh giá.

Các tiêu chí đánh giá chất lượng là chất lượng sản phẩm chiếm phần lớn số điểm trong bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP giai đoạn 2017-2020
Các tiêu chí đánh giá chất lượng là chất lượng sản phẩm chiếm phần lớn số điểm trong bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP giai đoạn 2017-2020.

Nhằm đưa các sản phẩm phát triển theo chiều sâu, tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP giai đoạn 2017-2020. Bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm được ban hành trong giai đoạn 1 của chương trình là căn cứ, định hướng để các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất bám sát để hoàn thiện sản phẩm.

Ở giai đoạn này, bộ tiêu chí lại là công cụ quản lý của hệ thống OCOP, trong đó tập trung vào định hướng xây dựng các tổ chức kinh tế theo hướng cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để định hướng các cơ sở sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng và cho các cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp hạng sản phẩm.

Có thể thấy, việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP giai đoạn 2017-2020 với nhiều nội dung sửa đổi không chỉ phù hợp với xu thế phát triển của sản phẩm, các quy định của pháp luật mà còn đáp ứng các nhiệm vụ của chương trình OCOP giai đoạn 2. Trong đó, chất lượng sản phẩm là yếu tố chiếm phần lớn số điểm trong bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng.

Điển hình là thứ tự các tiêu chí, thang điểm thành phần đều được điều chỉnh. Ở bộ tiêu chí cũ, tiêu chí đánh giá sản phẩm và sức mạnh cộng đồng, tiêu chí đánh giá khả năng tiếp thị, tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm lần lượt được xếp thứ tự A,B,C. Trong bộ tiêu chí mới, thứ tự các phần đã được điều chỉnh, tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm được đưa lên hàng đầu, sau đó đến  tiêu chí đánh giá sản phẩm và sức mạnh cộng đồng và các tiêu chí đánh giá khả năng tiếp thị. Đồng thời, tăng 5 điểm trong thang điểm của tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm (từ 45 điểm lên 50 điểm), phần sức mạnh cộng đồng giữ nguyên 30 điểm, giảm phần khả năng tiếp thị 5 điểm (từ 25 điểm xuống 20 điểm).

Với những hoạt động cụ thể, chắc chắn sẽ tạo tiền đề để thương hiệu OCOP Quảng Ninh vươn xa hơn nữa.

baoquangninh.com.vn

Share