Phát động thi đua Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam và Hội nghị biểu dương, tôn vinh 100 THT, HTX, Liên Hiệp HTX tiên tiến, tiêu biểu toàn quốc.

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Kế hoạch số 737/KH-LMHTXVN ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về phát động đợt thi đua kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993 – 29/10/2018) và Hội nghị biểu dương tôn vinh 100 Tổ hợp tác, Hơp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã tiên tiến, tiêu biểu toàn quốc, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh phát động thi đua đến toàn thể các đơn vị thành viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệt tình, hưởng ứng tham gia với các nội dung trọng tâm sau:

  1. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và Nghị Quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021.
  2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn phong trào thi đua yêu nước do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát động và phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Hướng đến chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 50 năm thực hiện Di chúc của Người.
  3. Tiếp tục tuyên truyền, vận động thành lập mới các hợp tác xã; củng cố, nâng cao hiệu quả các HTX đang hoạt động. Đẩy mạnh xây dựng các mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị; đảm bảo hiệu quả, chất lượng hàng hóa và an toàn vệ sinh thực phẩm.
  4. Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn các hợp tác xã tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất, kinh doanh và dịch vụ để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của các sản phẩm và nông sản của hợp tác xã; bảo đảm việc làm, thu nhập của người lao động. Góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nhất là hợp tác xã tham gia vào Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình ”Mỗi xã phường một sản phẩm” – OCOP của Tỉnh.
  5. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, thành viên trong các hợp tác xã.
  6. Xây dựng thương hiệu, uy tín, chất lượng sản phẩm gắn với thương hiệu, uy tín của các hợp tác xã ở những mặt hàng nông sản chủ lực, khối lượng lớn, năng suất cao…
  7. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 07/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Thời gian từ ngày 01 tháng 8 năm 2018 đến ngày 11 tháng 4 năm 2019.

Đây là đợt thi đua có ý nghĩa trong toàn ngành, Ban Chấp hành Liển minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh đề nghị các đơn vị thành viên, mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Liên minh Hơp tác xã tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, hưởng ứng tham gia, gắn chặt nội dung của đợt thi đua với thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao của mỗi cá nhân và phòng, ban, đơn vị để đạt thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 25 năm “Ngày thành lập Liên minh Hơp tác xã Việt Nam”./.

LMHTXQN.

Share