Phát huy vai trò đại diện người lao động đảm bảo ATVS lao động trong các HTX

Ngày 8/8/2018, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh tổ chức “đối thoại về những vướng mắc bất cập trong việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động”. Ban biên tậpTrang thông tin điện tử Cơ quan Liên minh giới thiệu bài viết của đồng chí Bùi Đình Ngoãn, Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, với chủ đề “Phát huy vai trò đại diện người lao động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong các HTX”.

Triển khai thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)  không chỉ có ý nghĩa quan tâm đến điều kiện làm việc của người lao động, trách nhiệm của người sử dụng lao động, mà có quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 10 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương, cũng như sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, phát triển các loại hình doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chỉnh phủ giao cho tỉnh ta.

Thông qua Hội nghị này chúng ta nắm bắt thực trạng của người lao động, người sử dụng lao động; hoạt động của các tổ chức đoàn thể đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thực hiện tốt Luật (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đồng thời làm tiền đề phát triển thành lập mới doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh thông quan sự phát triển lành mạnh của các doanh nghiệp, HTX.

Hiện tại toàn tỉnh hiện có 614 Tổ hợp tác, Hợp tác xã, trong đó hoạt động nông – lâm – ngư nghiệp là 359; hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, Thương mại, dịch vụ  và các loại hình khác là 255; lãi bình quân của 1 HTX đạt 288,5 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã đạt 33,5 triệu đồng/năm.

Thực hiện Pháp luật về (ATVSLĐ), thời gian qua Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các Sở LĐTBXH, Khoa học công nghệ, Công thương, Đài PTTH, Báo Quảng Ninh đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa tin, bài, phóng sự về Kinh tế tập thể, HTX; về các HTX điển hình tiên tiến, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh giỏi, thực hiện tốt Luật (ATVSLĐ), gương doanh nhân tiêu biểu và có đóng góp tích cực với cộng đồng; vận động HTX, DN chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm; cuộc thi sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng Ninh lần thứ I khuyến khích các HTX, DN tích cực thi đua lao đông sáng tạo, phát huy được những sáng kiến, ý tưởng, đề tài, giải pháp mới qua đó áp dụng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đơn vị, đồng thời góp phần vào sự phát triển các hoạt động dịch vụ của tỉnh Quảng Ninh; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tháng hành động (ATVSLĐ) tới HTX, DN thành viên với Chủ đề: “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”; phối hợp triển khai các lớp đào tạo, tập huấn ngắn hạn, dài hạn, các lớp cấp chứng chỉ (ATVSLĐ), pháp luật, an ninh cho các HTX; tuyên truyền phổ biến pháp luật trong đó có pháp luật về (ATVSLĐ); đưa tin kịp thời các hoạt động của 616 HTX, DN đơn vị thành viên lên Website Liên minh HTX tỉnh. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo cho từng sở, ban, ngành, địa phương chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho các HTX định kỳ hàng năm trên địa bàn tỉnh. Riêng năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, UBND các điạ phương giải quyết 44 kiến nghị cho các HTX trên địa bàn tỉnh.

Tuy vậy, Luật HTX mới triển khai được một số năm, hiện tại vẫn còn nhiều HTX chưa chuyển đổi, giải thể xong; đa số các HTX hoạt động có quy mô nhỏ, thiếu cán bộ giỏi và tâm huyết với loại hình HTX; năng lực quản lý của  HTX còn hạn chế, chưa chủ động, linh hoạt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; chưa phát huy tốt các nguồn lực của HTX và tiềm năng, thế mạnh của địa phương; nhiều Tổ hợp tác hoạt động không thường xuyên, chỉ mang tính mùa vụ, tự phát, tổ chức của Tổ hợp tác  thiếu chặt chẽ, quan hệ hợp tác lỏng lẻo, không bảo đảm tính ổn định, bền vững; các Tổ hợp tác chưa báo cáo đầy đủ tình hình hoạt động với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, nên việc theo dõi, đánh giá hoạt động của các Tổ hợp tác còn hạn chế; một số địa phương chưa nhận thức đúng và quan tâm vai trò của kinh tế tập thể, HTX nên việc triển khai đưa pháp Luật (ATVSLĐ) khu vực kinh tế tập thể, HTX còn hạn chế.

Để việc triển khai Luật (ATVSLĐ) đi vào cuộc sống trong thời gian tới, góp phần thực hiện Nghị quyết 10, Hội nghị lần thứ 5 BCHTW đã xác định  phấn đấu đến năm 2020 kinh tế tư nhân, tập thể đóng góp GDP đạt 50%; đến năm 2030 đạt khoảng 65% tăng trưởng chung của nền kinh tế. Đồng thời góp phần thực hiên tốt chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đến năm 2020 phấn đấu đạt 2,5 vạn doanh nghiệp.

Trước hết, theo quy định của Luật thì vai trò của tổ chức Công đoàn, Hội Nông dân, các tổ chức chính trị -xã hội, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp hết sức quan trọng đảm bảo 7 quyền và nghĩa vụ của người lao động. Nhìn chung, thời gian qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm nhiều đến vai trò người sử dụng lao động, thông quan việc định kỳ tiếp xúc, gặp gỡ các chủ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ tỉnh đến huyện được dư luận trong nhân dân đánh giá cao. Song, đối với người lao động, chúng ta chưa nắm bắt được nhiều thông tin về điều kiện làm việc, yếu tố nguy hiểm độc hại nơi làm việc, sơ sở sản xuất kinh doanh, đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, chế độ bảo hộ, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp…, để từ đó tham mưu đề xuất với tỉnh ban hành chính sách cho người lao động.

Để nắm chắc thực trạng người lao động trong các doanh nghiệp, HTX ngoài kênh phản ánh đề nghị của người sử dụng lao động, rất cần phải có các kênh khác để cho người lao động phản ánh thông qua các tổ chức công đoàn, thanh niên, cựu chiến binh, phụ nữ trong các doanh nghiệp, HTX, các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi có doanh nghiệp. Hiện trạng các tổ chức chính trị xã hội trong các hợp tác xã còn rất khiêm tốn. Ví dụ, theo quy định hiện nay Hợp tác xã có từ 5 đoàn viên công đoàn, hoặc người lao động có đơn tự nguyện gia nhập, đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn.. nói thì như vậy, nhưng ai hướng dẫn viết đơn, thủ tục hồ sơ thành lập, trao đổi thống nhất với người sử dụng lao động trong trường hợp người sử dụng lao động chưa muốn thành lập các tổ chức chính trị – xã hội trong HTX, nhất là trong điều kiện người lao động là người dân lao động bình thường, trình độ văn hóa xã hội có nhiều mặt hạn chế, cần có người tư vấn… cũng cần phải có quy định cụ thể hơn. Tại buổi tiếp xúc doanh nghiệp tại Bình Liêu nhiều Giám đốc HTX còn lúng túng trong việc nộp BHXH cho người lao động, do tính chất lao động thời vụ của HTX.. Qua tiếp xúc một số HTX, doanh nghiệp, hộ kinh doanh lớn họ thể thể hiện tâm lý ngại thành lập các tổ chức chính trị-xã hội, trong đó có lý do chi hỗ trợ hoạt động cho tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội. Như vậy, việc triển khai thực hiện Nghị định 98 của Chính phủ, trong đó có quy định các khoản chi hỗ trợ hoạt động cho tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội được tính là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, chưa được triển khai hướng dẫn đến cơ sở. Đối với người sử dụng lao động, được quy định tại điều 7, người sử dụng lao động có 4 quyền, 7 nghĩa vụ, theo đó cơ chế kiểm tra giám sát của các ngành thế nào vừa đảm bảo tuân thủ pháp luật, không gây khiền hà cho doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động bình thường của HTX, doanh nghiệp theo chỉ đạo của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh.

Từ tình hình thực tế trên, các ngành, đoàn thể, theo chức năng nhiệm vụ chủ động đề xuất, Sở LĐTBXH làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh ban hành xây dựng quy định chung cho các ngành, đoàn thể thực hiện. Trước mắt, các ngành có thể ký chương trình phối hợp thực hiện, tương tự như việc Tỉnh ủy giao cho Liên minh HTX ký chương trình phối hợp với 9 sở ban, ngành thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển HTX, kinh tế tập thể, nhằm tạo bước chuyển biến cơ bản thực hiện Luật (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh./.

LMHTX

Share