Quảng Ninh vượt thu ngân sách năm 2017

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 37.600 tỷ đồng, tăng 18% dự toán đầu năm; trong đó, thu nội địa 27.600 tỷ đồng, tăng 4,5% dự toán, chiếm tỷ trọng 73,4% tổng thu ngân sách nhà nước; thu xuất nhập khẩu 10.000 tỷ đồng, đạt 185,1% dự toán.

Thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước TP Hạ Long. Ảnh: Huy Khánh

Việc quản lý chi ngân sách tăng cường theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên để bổ sung vốn đầu tư phát triển. Đến nay, đã bố trí hơn 10.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 56,67% tổng chi ngân sách địa phương. Tỷ lệ giải ngân đến 15/11, đạt 61% kế hoạch, dự kiến cả năm giải ngân đạt 100%.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch hành động Nghị quyết số 07-NQ/TW (ngày 18/11/2016) của Bộ Chính trị “về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công, bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững”…

Đồng thời, các khoản thu trên địa bàn được rà soát lại, đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước; tập trung vào các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn… điều chỉnh kịp thời đối với hộ có biến động về quy mô, ngành nghề kinh doanh để quản lý doanh thu sát với thực tế theo quy định.

Các sở, ngành, địa phương và đơn vị chi trong giới hạn dự toán chi ngân sách, cơ cấu lại chi ngân sách ở từng sở, ngành, địa phương và đơn vị theo hướng tiết kiệm, loại bỏ khoản mục chi chưa cần thiết, nâng hiệu quả từng khoản mục chi.

Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 theo Luật Đầu tư công; trong đó, tập trung vốn từ ngân sách nhà nước cho các dự án trọng điểm, dự án hợp tác công – tư, vốn đối ứng ODA, kinh phí giải phóng mặt bằng, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản…/.

Theo TTXVN

Share