Quy định về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế giảm nghèo trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 5565/UBND-NLN3 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, đối tượng áp dụng thực hiện theo Điều 2, Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 9/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Quy định về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Quy định về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Phạm vi áp dụng: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn (Chương trình 135); hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài các xã bãi ngang và ngoài các xã thuộc Chương trình 135.

Nguồn vốn hỗ trợ, từ nguồn kinh phí ngân sách phân bổ hằng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135, Đề án 196, Dự án hỗ trợ sản xuất các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo); Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện chính sách: Từ ngày 1/8/2018 đến hết ngày 31/12/2020.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời xem xét, giải quyết; những nội dung vượt thẩm quyền Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo UBND tỉnh giải quyết.

baoquangninh.com.vn

Share