Tăng cường công tác Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật HTX và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của Tỉnh trên địa bàn Cẩm Phả.

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về Phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai doạn 2017-2020.

Ngày 28/9/2017 Liên minh HTX tỉnh đã  phối hợp với UBND TP Cẩm Phả triển khai Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về HTX và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của Tỉnh cho các đối tượng là lãnh đạo các phòng ban, xã, phường, các đoàn thể của 16 xã phường, 14 đơn vị sự nghiệp trên địa bàn TP Cẩm phả, số đại biểu về tham dự Hội nghị có 80 đại biểu. Hội nghị  đã tuyên truyền tới các đại biểu 11 loại văn bản pháp luật của Trung ương và của Tỉnh liên quan đến những cơ chế, chính sách đối với Hợp tác xã (Luật Hợp tác xã năm 2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ; Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh ….)

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm khuyến khích, tạo điều kiện phát triển Hợp tác xã nhằm phát huy hơn nữa  vai trò của hợp tác xã trong việc chuyển  dịch cơ cấu kinh tế, tác động trực tiếp vào sản suất, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chính sách, ưu đãi của Nhà nước và của tỉnh đối với lĩnh vực phát triển HTX nhằm khuyến khích sự phát triển  của Kinh tế tập thể đang được sự quan tâm sâu rộng của Trung ương và của tỉnh. Liên minh HTX tỉnh đã thực hiện chương trình tuyên truyền  Pháp luật và các chính sách đến TP Cẩm phả và sẽ tiếp tục thực hiện tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh.

Ban CSPT HTX- Liên minh HTX Tỉnh

Share