Tích cực đưa Luật hợp tác xã đi vào cuộc sống

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hội hợp tác phát triển quốc tế Canada (SOCODEVI) tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo báo cáo sơ kết triển khai thi hành luật hợp tác xã (HTX) năm 2012.

Quang cảnh tại hội thảo.

Hội thảo nhằm đánh giá 5 năm thực hiện Luật HTX năm 2012 để tìm ra những mặt tích cực và hạn chế của Luật HTX, làm cơ sở đề xuất bổ sung và sửa đổi những chính sách đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã.

Các đại biểu tham gia Hội thảo cho rằng các chính sách ưu đãi hỗ trợ HTX như chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, chính sách xúc tiến thương mại, chính sách chuyển giao khoa học công nghệ, chính sách tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách ưu đãi đối với HTX nông nghiệp…đã  được triển khai tích cực. Song vẫn còn một số  chính sách vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống như HTX vẫn chưa tiếp cận được vốn của Ngân hàng. Bên cạnh đó  nhận thức về chính sách, pháp luật HTX chưa thống nhất. Một số bộ, ngành, địa phương còn lúng túng khi triển khai thực hiện ngoài  ra  một số quy định còn chưa được hướng dẫn cụ thể, năng lực quản lý của  các HTX còn hạn chế,  chưa đáp ứng ứng kịp thời với tình hình biến động thị trường hiện nay. Tiến độ chuyển đổi mô hình HTX kiểu cũ sang mới còn rất chậm…

Nguyên nhân là tiến độ này không chỉ chịu tác động của các quy định trong Nghị định của Luật HTX và các Nghị định về HTX mà còn chịu tác động của các ngành khác, các cơ quan quản lý nhà nước khác. Vì vậy, để tránh sự chồng chéo cần có các điều khoản hướng dẫn cụ thể mang tính liên ngành để tạo thuận lợi cho các HTX trong quá trình chuyển đổi cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các đại biểu nhất trí đề nghị Quốc hội phê chuẩn dòng kinh phí riêng cho QĐ 2261 được lồng ghép trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: giao các Bộ ngành kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về HTX, chỉ đạo các địa phương thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, bổ sung vốn cho các quỹ đã thành lập, giao các Bộ, ngành chủ trì tham mưu đề xuất các chính sách phát triển HTX, hoàn thiện thể chế chính sách cho khu vực kinh tế tập thể thúc đẩy sự phát triển HTX; Đối với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn,tạo điều kiện cho các HTX phát triển.

Trong thời gian tới các HTX cần phát huy tinh thần tự chủ dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi đồng thời đẩy mạnh vai trò của Liên minh hợp tác xã (LMHTX) Việt Nam và hệ thống LMHTX các tỉnh, thành phố trong việc  xây dựng thực hiện chương trình phối hợp giữa LMHTX với các hội đoàn thể, cơ quan quản lý nhà nước để triển khai, đôn đốc việc thực hiện Luật HTX 2012 một cách có hiệu quả, tham gia tích cực vào việc xây dựng hoàn thiện các cơ chế chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế../.

dangcongsan.vn

Share