Tình hình đăng ký DN 7 tháng đầu năm 2018

Theo Tổng Cục Thống kê, trong 7 tháng đầu năm 2018, cả nước có 75.793 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 771.100 tỷ đồng, tăng 3,9% về số DN và tăng 11,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Trong tháng 7, cả nước có 11.262 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 122.100 tỷ đồng, giảm 7,8% về số DN và giảm 7,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Vốn đăng ký bình quân một DN đạt 10,8 tỷ đồng, tăng 0,2%; tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới là 115.000 người, tăng 19,9%. Trong tháng, cả nước còn có 2.970 DN quay trở lại hoạt động, tăng 9% so với tháng trước; có 7.972 DN tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 2.442 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 5.530 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 9%; có 1.085 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1%.

Tính chung 7 tháng, cả nước có 75.793 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 771.100 tỷ đồng, tăng 3,9% về số DN và tăng 11,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 7,4%.

Nếu tính cả 1.460.400 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2018 là 2.231.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 18.696 DN quay trở lại hoạt động, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm nay lên gần 94.500 DN. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới 7 tháng năm 2018 là 623.500 người, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong 7 tháng năm nay có 25.700 DN thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 33,9% tổng số DN thành lập mới), giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước; 10.100 DN xây dựng (chiếm 13,3%), tăng 5,2%; 9.400 DN công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,4%), giảm 0,9%; 5.700 DN khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,6%), tăng 3,9%; 4.400 DN dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,8%), tăng 15,4%; 3.900 DN dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,2%), tăng 12,7%; 3.900 DN kinh doanh bất động sản (chiếm 5,1%), tăng 43,9%; 3.300 DN vận tải, kho bãi (chiếm 4,4%), giảm 6,3%…

Trong 7 tháng năm nay, số DN thành lập mới tại các vùng trong cả nước đều tăng so với cùng kỳ năm trước: Vùng Đồng bằng sông Hồng có 22.600 DN, tăng 1,2% (vốn đăng ký đạt 225.100 tỷ đồng, tăng 34,7%); Trung du và miền núi phía Bắc 3.200 DN, tăng 2,8% (vốn đăng ký 28.700 tỷ đồng, giảm 13,4%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 10.700 DN, tăng 7,4% (vốn đăng ký 98.300 tỷ đồng, tăng 11,6%); Tây Nguyên 1.800 DN, giảm 1,2% (vốn đăng ký 12.000 tỷ đồng, giảm 18,1%); Đông Nam Bộ 32.100 DN, tăng 5% (vốn đăng ký 356.600 tỷ đồng, tăng 2,1%); Đồng bằng sông Cửu Long 5.400 DN, tăng 4,4% (vốn đăng ký 50.400 tỷ đồng, tăng 31,1%).

Số DN tạm ngừng hoạt động trong 7 tháng năm 2018 là 59.910 DN, tăng 38,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 19.994 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 26% và 39.916 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 45,6% .

Theo lĩnh vực hoạt động, số DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn ở tất các lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm trước: Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 7.800 DN (chiếm 39,2%), tăng 24,9%; 3.000 DN xây dựng (chiếm 15,1%), tăng 26,5%; 2.500 DN công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,5%), tăng 21%; 1.100 DN dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,4%), tăng 32,4%…

Đối với các DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 14.000 DN (chiếm 35,1%), tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước; 6.100 DN xây dựng (chiếm 15,2%), tăng 63,3%; 5.100 DN công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,8%), tăng 65,2%; 2.400 DN dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 6,1%), tăng 81,3%; 2.200 DN dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,5%), tăng 70,3%…

Số DN hoàn tất thủ tục giải thể trong 7 tháng năm 2018 là 7.714 DN, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 7.043 DN có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,3% và tăng 15,4%. DN hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 3.000 DN, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.100 DN, tăng 26,2%; xây dựng có 792 DN, tăng 6,9%.

chinhphu.vn

Share