Trên 850 tỷ đồng thực hiện chương trình OCOP giai đoạn 2017-2020

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2366/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh – OCOP” giai đoạn 2017-2020.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án trên 850 tỷ đồng, trong đó, kinh phí do cộng đồng huy động khoảng 644,4 tỷ đồng, ngân sách Nhà nước hỗ trợ khoảng 210 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2017-2020, tỉnh phấn đấu hoàn thiện hệ thống tổ chức OCOP Quảng Ninh theo hướng thành lập bộ máy chuyên trách OCOP từ tỉnh đến huyện; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước trong hệ thống OCOP và lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chương trình. Mục tiêu của Đề án, hằng năm mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 1-2 ý tưởng sản phẩm được hỗ trợ thực hiện theo chương trình OCOP đã ban hành; phát triển ổn định ít nhất 80 tổ chức kinh tế, 250 sản phẩm OCOP; phấn đấu có 6/12 sản phẩm cấp tỉnh đủ điều kiện tham gia vào chuỗi sản phẩm quốc gia.

Trong năm 2017 sẽ tập trung rà soát, xác định các sản phẩm chủ lực, từ đó mở rộng quy mô sản xuất đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường và đảm bảo chất lượng cũng như định hướng hỗ trợ phát triển thành sản phẩm chuyên nghiệp. Từ năm 2018 tập trung khảo sát thực trạng, lập kế hoạch và triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP; kết nối các nguồn lực để hỗ trợ cộng đồng hoàn thiện công bố tiêu chuẩn chất lượng và các thủ tục liên quan đến lưu hành sản phẩm. Năm 2019 khảo sát thực trạng, lập kế hoạch và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại sâu rộng. Năm 2020 sẽ tập trung hoàn thành việc xây dựng 5 sản phẩm có lợi thế của tỉnh được sản xuất theo chuỗi giá trị; đồng thời, nâng cấp sản phẩm, chuỗi giá trị các sản phẩm chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu chất lượng của thị trường trong nước, đáp ứng tiêu chí thương hiệu quốc gia.

baoquangninh.com.vn

Share