Triển khai thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học về làm việc tại HTX nông nghiệp

Ngày 8/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2019 – 2020.

Việc đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp là nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 – 2020 của Thủ tướng Chính phủ, giúp các HTX tổ chức hoạt động đúng Luật HTX 2012. Cùng với đó, tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý, điều hành HTX, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, mở rộng các hoạt động dịch vụ, mở rộng liên doanh, liên kết, tổ chức sản xuất theo chuỗi sản phẩm chủ lực của tỉnh và để hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình thành viên. Qua đó, góp phần tích cực thực hiện các nội dung của tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới; xây dựng nguồn cán bộ quản lý, điều hành và chuyên môn kỹ thuật cho các HTX nông nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh lựa chọn 11 HTX nông nghiệp tổ chức thí điểm thực hiện mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sẽ có 13 đối tượng được hỗ trợ; kinh phí lấy từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới hằng năm. Thời gian thí điểm thực hiện mô hình này trong 02 năm, từ 2019 – 2020.

Các HTX nông nghiệp tham gia thí điểm thu hút cán bộ đại học, cao đẳng trẻ về làm việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn: Tổ chức và hoạt động theo Luật HTX năm 2012; hoạt động liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trong đó, ưu tiên các HTX sản xuất theo hợp đồng của doanh nghiệp hoặc tham gia trong chuỗi giá trị nông nghiệp an toàn, chất lượng cao hoặc xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến hoặc xuất khẩu; áp dụng công nghệ tiên tiến hoặc công nghệ cao hoặc các tiêu chuẩn, quy chế để sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, các HTX nông nghiệp tham gia thí điểm phải có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể, có nhu cầu hỗ trợ về lao động có trình độ cao đẳng trở lên để hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh của HTX; có phương án sử dụng lao động, có văn bản đề nghị được hỗ trợ, ký hợp đồng với người lao động và phối hợp với người lao động thực hiện các khoản trích nộp theo quy định của pháp luật hiện hành, ưu tiên các HTX có trả thù lao bổ sung cho cán bộ.

Cán bộ được thu hút vào làm việc tại các HTX nông nghiệp là cán bộ trẻ đã tốt nghiệp đại học (nữ không quá 35 tuổi, nam không quá 40 tuổi) đi làm có thời hạn ở các HTX nông nghiệp, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu của HTX, tuân thủ quy chế làm việc của HTX.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các HTX thực hiện thí điểm căn cứ các nội dung của kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Ban CSPT HTX.

Share