V/v đề nghị đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-LM ngày 12/6/2018 của Liên minh Hợp tác xã Tỉnh về việc triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ hợp tác xã năm 2018 trên địa bàn Tỉnh.

Căn cứ  nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý của hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã Tỉnh đề nghị các hợp tác xã trên địa bàn Tỉnh đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ hợp tác xã trên địa bàn Tỉnh năm 2018 theo Phiếu đăng ký gửi kèm.

Phiếu đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ hợp tác xã năm 2018 đề nghị gửi về Liên minh Hợp tác xã Tỉnh trước ngày 20/7/2018 để tổng hợp. Địa chỉ: Tầng 11, Trụ sở Liên cơ quan số 4, tổ 9, khu 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

(Thông tin chi tiết liên hệ: Đ/c Bùi Thị Hồng Nhung – Ban Chính sách Phát triển Hợp tác xã. ĐT: 0947.286.199).

Đề nghị các hợp tác xã trên địa bàn Tỉnh quan tâm.

Trân trọng!

Share