V/v tháo gỡ khó khăn của các HTX trên địa bàn Tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Văn bản số 3914/UBND-NLN3 ngày 07/6/2018 về việc tháo gỡ khó khăn của các HTX trên địa bàn Tỉnh;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Liên minh HTX Tỉnh được quy định tại Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ vào các đề xuất, kiến nghị của các HTX. Liên minh HTX Tỉnh trả lời cụ thể như sau:

  1. Về công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ HTX:

Giai đoạn 2017-2020, Liên minh HTX Tỉnh cùng Chi Cục phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 31/8/2017 của UBND Tỉnh về phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020, hàng năm thường xuyên tổ chức 20 lớp/khóa học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý dành cho đối tượng là cán bộ quản lý HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (không giới hạn về độ tuổi và chức danh).

Trong năm 2018, Liên minh sẽ tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nội dung: Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm gắn với các chương trình kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Liên minh sẽ có thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn tới các HTX trong năm 2018 (dự kiến thời gian tổ chức từ tháng 7-9/2018).

  1. Về tiếp cận Nguồn vốn hỗ trợ HTX của Tỉnh:

Ngày 24/4/2012, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 3121/QĐ-UBND về việc quy định trình tự, thủ tục cho vay từ nguồn vốn tín dụng hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đến hết năm 2015 đã chuyển 20 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh cho Chi nhánh Ngân hàng CSXH để cho các THT, HTX và Liên hiệp HTX vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh. Giao Liên minh HTX là đơn vị tư vấn, hướng dẫn các THT, HTX, Liên hiệp HTX xây dựng dự án vay vốn; xem xét, lựa chọn các THT, HTX, Liên hiệp HTX thành viên có đủ điều kiện vay vốn giới thiệu cho Ngân hàng CSXH nơi cho vay và phối hợp với Ngân hàng CSXH trong việc thẩm định, kiểm tra việc sử dụng vốn vay và đôn đốc thu hồi các món vay khi đến hạn trả nợ.

Tại Điều 9. Hồ sơ vay vốn quy định: Giám đốc (Chủ nhiệm) HTX là người đại diện đứng tên trên hồ sơ vay vốn sau khi Được đại hội thành viên (xã viên) (hoặc Đại hội đại biểu) thông qua, tài sản thế chấp để bảo đảm tiền vay.

Trên cơ sở thực tế, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 1071/QĐ-UBND  ngày 10/4/2017 về cho vay từ Nguồn vốn tín dụng hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định này đã nâng mức vay tối đa đối với HTX, Liên hiệp HTX từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng và mở rộng đối tượng vay cho hộ gia đình là thành viên của HTX.

Quyết định này chỉ rõ, đối tượng vay vốn gồm HTX, Liên hiệp HTX thuộc thành viên Liên minh HTX Tỉnh; hộ gia đình là thành viên HTX vay để góp vốn đầu tư vào dự án sản xuất kinh doanh của HTX, Liên hiệp HTX. Đối với HTX, Liên hiệp HTX được vay tối đa 1 tỷ đồng/trên một dự án và vay không quá 80% tổng mức đầu tư của dự án. Đối với hộ gia đình vay tối đa 100 triệu đồng để góp vốn vào dự án của HTX, Liên hiệp HTX.

Thời hạn vay gồm 2 mức: vay ngắn hạn tối đa 12 tháng và vay trung hạn tối đa 60 tháng, với lãi suất 0,55%/tháng (6,6%/năm). Các  HTX, Liên hiệp HTX phải  xây dựng dự án, lập hồ sơ vay vốn theo quy định; hộ gia đình vay vốn để góp vốn thực hiện dự án phải có đơn tham gia dự án gửi HTX; sau đó HTX lập danh sách hộ vay có kèm theo dự án gửi ngân hàng nơi cho vay. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Tỉnh và Liên minh HTX Tỉnh cùng thẩm định duyệt dự án. Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ quyết định cho vay. Với mức vay 01 tỷ đồng, đây sẽ là cơ hội cho các HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn Tỉnh có nguồn vốn đủ mạnh để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh mang hiệu quả.

Liên minh HTX Tỉnh giao Trung tâm tư vấn, hỗ trợ DN, HTX & XTĐT trực tiếp liên hệ với các HTX để nắm bắt nhu cầu vay vốn, đồng thời hướng dẫn cụ thể thủ tục đăng ký, tiếp cận Nguồn vốn vay này.

Liên minh HTX Tỉnh trả lời các đề xuất, kiến nghị của các HTX:

– HTX SXKD DVNN Tràng Lương, HTX SXKD DVNN Tràng An, HTX SXKD DVNN Hồng Thái Đông (thị xã Đông Triều);

– HTX SXKD và DVDL làng quê Yên Tử (thành phố Uông Bí);

– HTX NN Đại Dực (huyện Tiên Yên);

– HTX NN Hữu cơ An Lộc (thành phố Móng Cái);

– HTX DV Thương mại Quảng La 6B (huyện Hoành Bồ).

Trân trọng!

Share